Alkalmazott technikák | Bőrklinika

Alkalmazott technikák

 


Sejtbiológia Kutató Laboratórium


Sejtszeparálás (keratinocita, melanocita, fibroblaszt, limfocita)

Laboratóriumunkban különböző típusú sejtek szeparálása folyik. Szeparálunk vérből mononukleáris sejteket, illetve granulocitákat, bőrből epidermális sejteket: kerainocitákat és melanocitákat, illetve dermális fibroblasztokat. Ezeket a szeparált sejteket vagy közvetlenül vizsgáljuk, vagy a megfelelő körülmények között tenyésztjük, és a tenyésztett sejteket alkamazzuk kísérleteinkhez.


Sejttenyésztés (keratinocita, melanocita, fibroblaszt, limfocita , SZ95 (szebocita sejtvonal), HaCaT (keratinocita sejtvonal), PK (vaginális epitélsejt sejtvonal), SK MEL23 (melanóma sejtvonal), HT-MEL (amelanotikus melanóma sejtvonal), RBL (patkány bazofil leukémia sejtvonal), MEWO (melanint tartalmazó sejtvonal)

A szeparált sejteket 37°C-on, 5% CO2-tartalom mellett, a megfelelő körülmények között tenyésztjük. Laboratóriumunkban melanocitát, keratinocitát, endothel sejteket, fibroblasztokat, különböző típusú sejtvonalakat, mononukleáris sejteket (stb.) tenyésztünk.

MTT teszt (sejt proliferációs teszt)

A sejtek életképességének illetve proliferációjának vizsgálatára szolgáló módszer. A metabolikusan aktív sejtek endocitózissal felveszik a tetrazolium-bromidot és formazán-kristályokká alakítják át. A keletkezett kristályokat sósavas izopropil-alkoholban és SDS-ben oldjuk fel, a kapott oldat színintenzitása arányos a sejtek életképességével, illetve a rendszerben lévő sejtek mennyiségével.

Immunhisztokémia

A sejtekben illetve a sejtek felszínén található szerkezeti vagy funkcionális fehérjék, glikoproteinek vagy komplex szénhidrát molekulák kimutatására alkalmas immunológiai technika. Munkáink során fagyasztott illetve paraffinba ágyazott metszeteket vizsgálunk, amelyeket egészséges és beteg bőrből vett mintákból készítünk.

Immuncitokémia

A sejtekben illetve a sejtek felszínén található szerkezeti vagy funkcionális fehérjék, glikoproteinek vagy komplex szénhidrát molekulák kimutatására alkalmas immunológiai technika. Tenyésztett sejtekből citocentrifugával készített metszeteken végezzük el a hisztokémiai reakciót.

Sejtfestés áramlási citometriás mérésekhez

Különböző sejttípusok sejtfelszíni vagy intracelluláris jellemzőit határozzuk meg fluoreszcens festékkel jelölt monoklonális ellenanyagokkal.

Greiss-féle NO meghatározás

Különböző stimulációkra felszabadult NO mennyiségét vizsgáljuk.


Ex vivo modell kidolgozása

Olyan ex vivo modell kidolgozása a célunk, amely hosszabb ideig életképes, mint a szakirodalomban eddig leírt modellek. A későbbiekben ezen a modellen számos folyamatot (pl a bőr öregedését) vizsgálhatunk.

L-DOPA-festés

A melanintermelő sejtekben lévő tirozináz enzim aktivitásának detektálására alkalmas technika.

UVB-besugárzás

Az UVB-fénynek bizonyítottan számos élettani hatása van. Laboratóriumunkban számos vizsgálat folyik, amelyekben különböző típusú sejteken vizsgáljuk az UVB fény hatását.


Melanin-tartalom közvetlen mérése

Melanociták illetve melanóma sejtek NaOH-ban történő feloldásával direkt módon, a színintenzitás detektálásával vizsgáljuk különböző anyagok, illetve az UVB-fény hatását a pigment-tartalom változására.

Candida-killing

A sejtek fagocitáló és ölő képességének vizsgálatára szolgáló módszer. Elsősorban granulociták esetében használjuk, de más sejttípusok esetében is alkalmazható.

Kemotaxis vizsgálata

Elsősorban a granulociták migrációs képességét vizsgálja, de alkalmazható más sejttípusok esetében is.

Transzfekció

Meghatározott fragmenteket stabilan vagy tranziensen kifejező sejtvonalak előállítása.

LTT (Limfocita transzformációs teszt)

Gyógyszerérzékenység vizsgálatára szolgáló módszer. A perifériás vérből szeparált limfocitákat a vizsgált gyógyszerek különböző koncentrációival inkubáljuk, majd a sejtek életképességét és proliferációját MTT teszttel detektáljuk. Az aktivált limfociták arányából következtetünk a gyógyszerérzékenységre.

Molekuláris Biológiai Laboratórium


PCR (polimeráz láncreakció)

Sejtkultúrákból illetve szövetekből trizol reagenssel RNS-t izolálunk, amelyet reverz transzkriptázzal átírunk cDNS-sé. A vizsgálandó génre specifikus primerekkel és próbákkal valós idejű polimeráz láncreakcióval határozzuk meg az adott mRNS mennyiségét (kvantitatív real-time PCR). Egyes esetekben hagyományos szemikvantitatív módszerrel végzünk mennyiségi összehasonlításokat (hagyományos PCR). Primer tervezés: hagyományos PCR amplifikációhoz felhasznált génspecifikus, rövid oligonukleotid fragmentek tervezése.

Gél-elektroforézis

Szemikvantitatív PCR-reakciók és genomikai DNS-en történő PCR amplifikációk termékeinek detektálása agaróz gélen, dokumentálás, denzitometrálás.

in vitro DNS technikák

DNS fragmentek beépítése vektorokba, felszaporításuk kompetens E. coli sejtekben. Tranziens transzfekció és stabil transzformáció humán sejtekbe illetve sejtvonalakba.

Genomikai vizsgálatok

Kérdőívek készítése betegadatok dokumentálásához, vérminták és bőrminták gyűjtése különböző betegcsoportoktól, genomikai vizsgálatok PCR-RFLP, Assay-On-Demand, Assay-by-Design kitekkel és szekvenálási módszerekkel. Az alábbi betegségek genetikai hátterét vizsgáljuk: porphyriák, acne vulgaris, acne inversa, melanoma, atópiás dermatitis, vitiligo, lábszárfekély, valamint szénanátha.

Enzym-linked immunosorbent assay (ELISA)

Sejtek által termelt anyagok (pl. növekedési faktorok, citokinek) a sejttenyészetek felülúszójából, illetve szérumból történő kimutatására használjuk.

Western blot

Sejtekben ill. azok felszínén lévő fehérjék kimutatására szolgáló érzékeny módszer, amely antigén-antitest kötődési reakción alapul.

Áramlási Citometriás Laboratórium


sejtszeparálás (limfocita, monocita)

Laboratóriumunkban különböző típusú sejtek szeparálása folyik. Szeparálunk vérből mononukleáris sejteket, illetve granulocitákat, bőrből epidermális sejteket: kerainocitákat és melanocitákat, illetve dermális fibroblasztokat. Ezeket a szeparált sejteket vagy közvetlenül vizsgáljuk, vagy a megfelelő körülmények között tenyésztjük, és a tenyésztett sejteket alkamazzuk kísérleteinkhez.

sejttenyésztés és aktiválás (limfocita, monocita)

A szeparált sejteket 37°C-on, 5% CO2-tartalom mellett, a megfelelő körülmények között tenyésztjük. Laboratóriumunkban melanocitát, keratinocitát, endothel sejteket, fibroblasztokat, különböző típusú sejtvonalakat, mononukleáris sejteket (stb.) tenyésztünk.

MTA SZTE Dermatológiai Kutatócsoport


ld. mint Sejtbiológia Kutató Laboratórium és Molekuláris Biológiai Laboratórium

Kozmetológiai Kutató Laboratórium


IPL - ELLIPSE®

ERBIUM: YAG LÉZER

SZÉNDIOXID LÉZER

XeCI LÉZER

RHINOLIGHT® KÉSZÜLÉK

ARGON LÉZER

RNS izolálás

cDNS átírás

RT-PCR

Sejtkultúrákból illetve szövetekből trizol reagenssel RNS-t izolálunk. Az RNS mintákat reverz transzkripció során cDNS-sé írjuk át. A vizsgálandó génre specifikus primerekkel és próbákkal polimeráz láncreakciót végzünk. Ilyen módon a kiindulási mRNS mennyiségét hagyományos vagy valós idejű PCR-ral határozzuk meg.
DNS templát esetén az amplifikált genomikus DNS szakasz analitikai célú vizsgálata is lehetséges (polimorfizmus meghatározás) agaróz gélelektroforézissel, TaqMan próbás meghatározással, illetve szekvenálással.

Gél-elektroforézis

Szemikvantitatív PCR-reakciók és genomikai DNS-en történő PCR amplifikációk termékeit detektáljuk agaróz gélen történő futtatás segítségével.

Genomikai vizsgálatok

Kérdőívek készítése betegadatok dokumentálásához, vérminták és bőrminták gyűjtése különböző betegcsoportoktól, genomikai vizsgálatok PCR-RFLP, Assay-On-Demand, Assay-by-Design kitekkel és szekvenálási módszerekkel. Az alábbi betegségek genetikai hátterét vizsgáljuk: porphyriák, acne vulgaris, acne inversa, melanoma, atópiás dermatitis, vitiligo, lábszárfekély, valamint szénanátha.

Enzym-linked immunosorbent assay (ELISA)

Sejtek által termelt anyagok (pl. növekedési faktorok, citokinek) a sejttenyészetek felülúszójából, illetve szérumból történő kimutatására használjuk.

Western analízis

Sejtekben ill. azok felszínén lévő fehérjék kimutatására szolgáló érzékeny módszer. Ennek során akrilamid gélen méret szerint elválasztott fehérje mintákat membránra kötjük, majd ellenanyaggal jelöljük. A detektálás színreakció vagy kemilumineszencia alapján történik.